وبلاگicon
خوزستان چه خبر؟ - شادگان چه خبــــــر ؟
" وبگاه خوزستان چه خبر حامـــی و امیــــن مردم شریف شادگان "
مطلب ارسالی صالح البوغبیش به وبگاه خوزستان چه خبر
نوشته شده توسط رهگذر شادگان در ساعت
 

 

اختصاصی ازخوزستان چه خبر ؛   بیمارستان شادگان از امکانات محروم است. انچه امروز درجهان رایج ومتداول است پیشگیری وجلوگیری از شیوع بیماریها است لیکن متاسفانه درشهرستان شادگان سالیان سال نه پیشگیری به عمل امده نه درمان بصورت اساسی ،بیمارستان شهیدمعرفی زاده که تاپارسال بعد ازبیمارستان امام خمینی ره دومین بیمارستان پردرامد استان بوده است فاقد تمام امکانات وتجهیزات است.این بیمارستان حتی از لحاظ بهداشتی دروضعیت بحرانی است ودلیل ساده ی ان وجود انواع حشرات که ارامش بیماران بستری را سلب کرده ، میباشد . صفهای بلند وتجمع سنگین مردم در راهروهای بیمارستان هررهگذر را مبهوت میکند .نداشتن تجهیزات وامکانات مناسب برای بیماران صعب العلاج که امان مردم را بریده است باعث شده که این عده از همشهریان عزیز بعلاوه ی هزینه های سنگین درمان متحمل هزینه های ایاب وذهاب نیز شوند .متاسفانه یکی از علل نیامدن پزشکان متخصص به شادگان که بارها وبارها اززبان متولیان شادگان شنیده می شود کمبود امکانات شادگان است بهانه ای سوال برانگیز ودرعین حال دلیل برکم کاری وازعهده ی مسئولیت برنیامدن تمامی کسانی است که به مسند قدرت درشادگان رسیدند .بیمارستان شهیدمعرفی زاده در زمان جنگ تحمیلی بعنوان بیمارستان پیشتیبانی جبهه های حق علیه باطل احداث شد،که می بایست بعداز اتمام جنگ بهینه سازی وبه بیمارستان درمانی تبدیل میشدولی بازهم اما واگرها ...از انجا که شادگان به دلایل متعدد ازجمله اب الوده ، ریز گردها، فاضلابهای شهری غیراستاندارد ،دفع نامناسب اب کشاورزی وغیره که همگی به برنامه های مدون واساسی نیاز دارند به انواع بیماری ها الوده است نیاز به برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت درحیطه ی بهداشتی ودرمانی دارد.متاسفانه تجویز اقلام زیاد دارو که اکثر به استفاده ی بیماران نمی اید درشادگان به مدتبدیل شده است وبازهم مسئولین بهداشتی شادگان رسیدگی نمیکنند .

نظارت بر بهداشت مغازه داران وخرده فروشان بخصوص فروشندگان موادغذایی تاچه حد وبه چه شکل انجام میگیردنمیدانم؟ فاضلاب شهر ابتدای روستای عبودی وروستای سالمی تخلیه میشود که خود یکی از عوامل شیوع بیماری سرطان ریه دراین روستاست وبازهم مسئولین بهداشت انگار که نه انگار!!تجهیزات درمانگاه به دلیل نداشتن نیروی انسانی به شهردیگر اهدا میشود و....اخیرا اسفالت محوطه ی بیمارستان درمیان رسانه های شادگان بازتاب خوبی داشته بنده نیز این کار موردتقدیر می دانم وازجناب نماینده تشکر میکنم لیکن جناب نماینده ی بزرگوارانچه امروز بیمارستان شادگان به ان نیاز دارد امکانات وتجهیزات وکادر متخصص در زمینه های مختلف است .

موضوع : شادگان چه خبــــــر ؟
در انتخابات "مجلس دهم"انتخاب می کنیم اما نه هرکسی را!
نوشته شده توسط رهگذر شادگان در ساعت

 

 

خوزستان چه خبر ؛ اگر به کسی رای بدهم که  رویاهای عمیق و آرزوهای دور ودراز مرا  بطور متوالی بی رنگ  می کند ازغیرت  و همت به اندازه از اینجا تا مجلس درتهران  ازآنها دور شده ام؟

مجلس شورای  اسلامی  نقش محوری  درقانونگذاری   و ترسیم مقررات سیاست و برنامه کلان کشورو نظارت برعملکرد مسؤلین و ارزیابی  عملکرد انها را بعهده دارد  و مسئولیت نماینده هرحوزه انتخابیه  حکم می کند که: میباست وی درهمراهی با  منافع  خردو کلان کشور ومردم   اشراف وتسلطی کامل داشته باشد.درمقابل انتخاب کننده با در نظر گرفتن این فضا وبستر موجود   می خواهدبه کسی رای بدهد  که نماینده واقعی نه تنها مطالبات او بلکه حقوق اساسی واصولی اش باشد و صدای اورا به انجا که باید برساند برساند  و تمرکز بر این مهم بعنوان مسئولیت اجتماعی برعهده همه است.اهمیت و ظرفیت نماینده ومجلس برکسی پوشیده نیست  اما "من شهروند " چگونه انتخاب کنم ؟  که پس از انتخاب پشیمان نباشم  و حقیتا چه کسی می تواند نماینده واقعی ما باشد ؟
 
اصل موضوع دراین جریان  دقیق وحساس چیست؟  
 
حقیقت اینست که اختیارات و صلاحیت ودایره  گسترده  کار نماینده مجلس می خواهد، مسیر توسعه وپیشرفت حوزه انتخابیه را حداقل بمدت چها رسال درنحوه کاروچگونگی عمل به شرح وظایف  و وعده های انتخاباتی را در بوته ی عمل  افتخارآمیز  بگذارد. ... و  قرار نیست که هر دوره مکلف به آزمایش  قول و وعده باشیم   چون هزینه های گران و سنگین آن قطعاً قابل بخشش واغماض نیست
.در این دوره تفریق وتمییز میا ن  کاندیدید یا  نماینده ی مستقل و حزبی و جناحی که می خواهد زیر چتر جناحی ویا همراه یک   باند خاص  که با شعارهای نخ نما ، خودنمائی کند  وظیفه ی بس دشوار است .ولی در مجموع کم نیستند کاندیدا هائی  که می توانند با  دیدگاهی مستقل  واهتمام فردی خود در کارتیمی وگروهی؛ با داشتن برنامه ی  منسجم و کارآی انتخاباتی  و اختصاصی،  راه ومسیر کشف بهبود مطالبات عمومی و تسهییل دستیابی به آن را  فراهم کنند.  و می دانیم  که موفقیت نامزد مستقل  به میزان  استقبال عمومی ، صداقت گفتاری و رفتاری  وحس سابقه درامور متنوع   به حاصل سال ها زندگی  وکار اجتماعی  و دید ی فراتر  از مواضع گروهی وجناحی بستگی دارد ...  

دراین مسیر  معیارها ی انتخاب نماینده  شایسته و  برتر  به  صاحبان  رای ونظر  برمی گردد که   قیمت و بهای  رای انتخابگرانه خود را دانسته  واهمیت  برگزیدن نماینده را بررسی ومطالعه کرده باشند،  و یکی از نقش های محوری او  (نماینده) برای برهه ی حساس فعلی  حفظ تعادل وتوازن خود   دربین نمایندگان استان  ودیگر نمایند گان  کشور بوده و  توان تأثیر گذاری  مفید در مسیر کار خرد وکلان هر دولتی از هر جناح   و توان چانه  وگمانه زنی را در شرایط فضای  متنوع سیاسی  کشور  بشمار می آید .موفق در اینراه کاندیدائی است که در واقع  خود را  سرمایه اقبال عمومی  دانسته و انتخاب   خود را به همه مردم   واگذار کرده نه  به رای پرانی حزبی و ازاین شاخه به آن پریدن در بازیهای سیاسی بسنده کرده و دلخوش باشد!....

سهولت انتخاب وقتی به انتخاب کننده دست خواهد داد   که  با بررسی  رفتارهای سیاسی  سابق انتخاب شونده  به سابقه ی  مثبت قوی  شخصی وی، واقف شده باشد نه اینکه شخصی با پیلواری از ادعا   موفقیت  دیگران را بنام خود برای موقعیت ساز ی با تکیه بر  اقدامات پنهانکارانه حاضر  خود مصادره کرده باشد... ونمی توان چنین فردی را امین  و وکیل تمام عیار خود  دانست   چون واضح است که هیچگاه "بوق وکرنا " ضمانت موفقیت عملگرا ی هیچ فردی را تا همیشه  بعهده نمی گیرد...دیگر اینکه شایستگی وجدیت در انجام امور با   فرض شبهه افکنی و تردید پیرامون موضوعات مختلف  متفاوت بوده  و ادعای پیروزی ویا "رد صلاحیت" قبل از   شروع رقابت ها به میزان صداقت فرد  همچنان که در گذشته اتفاق افتاده ضربه میزند.
 
نشانه های  پیروزی  در انتخابات  به  باور مردم  در امانتداری ، صداقت،  عزتمندی و فعالیت سالم   و روح گسترده  در پذیرش نقد سازنده  و عدم تلاش  در چند قطبی کردن جامعه  بوسیله یک کاند ید شایسته  برمی گردد  و نه  آنکه شخصی  بخاطر  نشان دادن میزان تعهد و مسئولیت پذیری  در مقابل جناح سیاسی  خود - گروه و فردی و موسسه  ونهادی  را   آماج تخریب  وتهمت قرار دهد که در نگاه عموم  این  روش  رنگ باخته افاقه ی محسوب نمی شود .

درچگونگی توزیع  اطلاعات ، آگاهیها و منابع آماری   بخصوص در این یکی دوسال اخیر  که دچار نوسانات شدیدی بود ه وهست   با تحلیل  موضوعی  "فقط خودم " که برداشت اختصاصی در جلسه ی  منحصر بفردییست  بناگاه  مبنای بر بالا ی سر بردن جام پیروزی  می شود...
 
در این رابطه بایدگفت :  با قید تاسف  دیدگاهها ی منتقدانه   و مقابل یا رصد نشده ویا  به آن توجهی نگردیده است...

ودیگر اینکه چگونه می توان مطمئن بود  با کانالیزه  کردن احساسات ناپدار" شرایطی" و بویژه  در کوران وعده های بجا مانده در آخرین خرمن های  چشم برانتظاری شهروندان پاسخ نگرفته از فصل اعتدال ، بازهم همان افراد  اینبار از در موضوع اصلاح طلبی  خوشبینانه  اظهار فضل و برتری  کنند باید دید کدام فاصله  وخط تیره برداشته شده است ؟
همواره  عقلانیت،حکم می کند " عبرت گیری  و اقبال عمومی در افعال شرط گزینش است ونه در اقوال" ... و مهمتر اینکه  قیاس  کدام است؟  بعبارت دیگر در  منظومه ی تکراری ، همان شعارها  برای غلبه بر  شعورها تکرار می  شود و همان افعال  مقرر  ومقدر می گردد؟!

سوال مرکزی  اینجاست کدام یک  از مضلات  اختصاصی  شهروندان  حوزه ی انتخابیه  جنوب استان  بشکلی  اساسی حل شده  ویا اراده برآن است که بصورتی قطعی حل وفصل شود؟

 ما عموماً با نسلی پاک ، صادق ،صمیمی و خونگرمی روبرو هستیم ..........  در نتیجه اگر خودمان  را بر کوه خودبزرگ بینی فرض کنیم همانگونه که مردم را کوچک می بینیم بدون شک  مردم مارا کوچکتر از خود می بینند ودر این تردیدی نیست.

آنگونه که  هویداست  با پیش بینی برخی  ازدوستان شمارش معکوس انتخابات مجلس شروع شده  و  صدای طبل تبلیغاتی  نواخته شده به گوش می رسد   ولی در هوش و شخصیت   و حافظه ام اینگونه می چرخد :

 که اگر به کسی رای بدهم که به  من وعده  دروغ  داده و برنامه ساختگی  متفاوتی با توانش  را  ارائه کند احمق خواهم بود؟

و اگر بنام جناح و باند  تحت تاثیر تبلیغات  پر طمطراق  شخصی را انتخاب کنم  حتماً  فردی غفلت زده خواهم بود!

و اگر به کسی اعتماد کنم  که رای مرا  خریدنی میداند ...  پس من با این تجار ت آنی به خود و منطقه ام خیانت کرده ام!

وإگر بنا به سفارش   فرد خاصی،  چشم بسته  نام  نامزدی را بنویسم  ناخواسته و ندانسته خود زنی را بنفع فرد خاصی  آغاز کرده ام ؟

وإ گر به کسی رای بدهم که  رویاهای عمیق و آرزوهای دور ودراز مرا  بطور متوالی بی رنگ  می کند ازغیرت  و همت به اندازه از اینجا تا مجلس درتهران  ازآنها دور شده ام؟

وإگر کسی را برگزینم که غریب نوازی را  صرفاً بخاطر رای و منصب  باب کرده است به خود وهمشهریانم  تا بی نهایت خیانت کرده ام؟!واگر...

موضوع : شادگان چه خبــــــر ؟
صالح البوغبیش : نیم نگاهی به برخی معضلات اجتماعی رایج درشادگان
نوشته شده توسط رهگذر شادگان در ساعت

 

 اختصاصي از خوزستان چه خبر ؛ امام علی ع می فرمایند اگر دنیا به کسی رو ی می اوردمحاسن دیگران راسلب میکند واگر به کسی پشت کندمحاسن خود فرد را از بین می برد. مایه ی تاسف است که مردم ودرمیان ان ها روشنفکران ومتفکرین به سوی کسانی روی می اورند که دنیا به روی انها درهای خود را گشوده است غافل از اینکه پیشرفت وترقی انها ممکن است تصادفی واز روی شانس باشد.لذا ناخوداگاه اکثرمردم به دلایل نامعلوم وغیرعقلانی تمام خوبیهاوشایستگی ها را به انها نسبت می دهند وانها را لایق وشایسته ی به تمام معنا بدون درنظرگرفتن میزان عقلانیت ومعیارها ی علمی حقیقی !!حال اینکه اگر درمورد چنین اشخاصی به تحقیق بپردازیم مشاهده خواهیم کرد که تمام این پیشرفتهامدیون یک امرتصادفی وشانس یا واسطه گری ودوست واشنا داشتن بوده است.
درچنین جامعه ای افراد لایق وشایسته به دلیل عقیده وصاحب مبادء اخلاقی تن به چنین ذلتی نمی دهند ودوستدار استقلال فکری واعتقاد راسخ به مکان مناسب برای شخص مناسب وهمچنین خودرا علامه ی دهر ندانستن وسعی درتخصص وحرفه ی خودجهت خدمت واقعی وکارپربازده به جامعه متاسفانه ازسوی مردم انسانهایی نالایق تلقی میگردند چرا که اینجا چشم ابزار قضاوت است نه عقل !!
ایا می توانیم پیش بینی کنیم که دوباره نقطه اتکای جمعی ای شکل بگیرد که دران جامعه ی ما سطح فکری عالیتری داشته باشدوکمتر دلبخواهی باشد ؟ خطراساسی که جامعه ی مارا تهدید میکند خطر رویه ای است که درافکار مردم نسبت به سرنوشت خود درپیش میگیرند یعنی خطرابداع اجباری ولجوجانه ی مردم که ناشی ازنا امیدی نسبت به اینده!! بدترین طرز فکرموقعی رخ میدهدکه اکثریت مردم سرنوشت ایندگان خودرا به گذرایام بسپارند وخود تماشگر،تخدیر بنرها و هیاهوی این وان غافل ازاینکه سالیان سال غرق درمحرومیت.

موضوع : شادگان چه خبــــــر ؟
مجوز استخدام پنج هزار نفر در آموزش و پرورش صادر شد
نوشته شده توسط رهگذر شادگان در ساعت

 

 

 

 

 

 

 

 خوزستان چه خبر ؛ وزیر آموزش و پرورش گفت: مجوز استخدام پنج هزار نیروی انسانی در آموزش و پرورش توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی به صورت کتبی اعلام شد. 

علی اصغر فانی با اعلام این خبر افزود: طبق دستورالعمل های موجود، فرزندان فرهنگیان در اولویت استخدام قرار دارند و این اقدامی بود که فرهنگیان سال ها متقاضی آن بودند که در این دولت محقق شد.

وی ادامه داد: مربیان پیش دبستانی که در سال های گذشته در آموزش و پرورش خدمت می کردند نیز در اولویت استخدام قرار دارند.
موضوع : شادگان چه خبــــــر ؟
آخرین وضعیت ومشکلات راه و شهرسازی شهرستان شادگان با حضور مدیر کل راه وشهرسازی خوزستان بررسی شد.
نوشته شده توسط رهگذر شادگان در ساعت

  آخرین وضعیت ومشکلات راه و شهرسازی شهرستان شادگان با حضور مدیر کل راه وشهرسازی خوزستان  بررسی شد.

 

 خوزستان چه خبر ؛   نعمت اله آلبوغبیش معاون فرماندارشادگان گفت: وضعیت و مشکلات مسکن مهر و راه و شهرسازی شادگان با حضور تمیمی نماینده مردم شادگان درمجلس شورای اسلامی ، رحمانی مدیر کل راه و شهرسازی استان و کلیه معاونتهای مسکن ، راهداری ، شهرسازی ، راه روستایی و مسئول حوزه مدیریت ، مسئول امورنمایندگان ، مسئول اداره حقوقی ، رئیس و کارشناسان اداره نظارت و رئیس اداره فنی و مهندسان مشاور اداره کل راه و شهرسازی خوزستان روزجمعه مورخه4/2/94 مورد بررسی و بازدید 8 ساعته قرارگرفت. 

معاون فرماندارشادگان، حضور مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان و هیأت همراه ازساعت 30/7 صبح تا ساعت 30/15در روزتعطیلی جمعه در این شهرستان را بیانگر توجه و اهمیت دادن اداره کل یاد شده به این شهرستان دانست و دیدگاههای مدیرکل راه و شهرسازی را بسیار مثبت و قابل تقدیر و تشکر ارزیابی کرد. 

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان، پس ازاستماع مشکلات مطرح شده توسط نماینده مردم شادگان درمجلس شورای اسلامی و معاون فرماندار در جلسه تشکیل شده و بازدید ازسطح شهر شادگان ، پروژه مسکن مهر ، جاده کمربندی و مسیرجاده های دهستان حسینی ، جفال ، بوزی و دارخوین و حاشیه شهر و مشاهده عینی وضعیت راهها ، ابنیه فنی و پلهای واقع درمسیر به جمع بندی مطالب مطرح شده پرداخت و ضمن صدور دستورات لازم به معاونتهای مربوطه جهت پیگیری و اقدام لازم اظهارداشت: در تنظیم برنامه اجرایی ، نظرات نماینده مردم شادگان درمجلس شورای اسلامی ، معاون فرماندار و مسئولین شهرستان پایه و اساس خواهد بود و در برنامه ضربتی یکساله 94 حداقل 50 کیلومتر راه اصلی و روستایی درشادگان آسفالت سازی و 80 واحد از منازل مسکن مهر درآینده نزدیک به متقاضیان واجدشرایط تحویل خواهد شد. و درصورت حل مشکل زیست محیطی محور دارخوین و تأمین اعتبار لازم ، عملیات اجرایی ازسمت شادگان آغاز و تعهدات داده شده در خصوص جاده های مسیرهای روستایی مورد بازدید ، اعم ازلکه گیری ، بهسازی ، آسفالت سازی و بازسازی پلها و ابنیه فنی دراسرع وقت ممکن اجرایی می شود.

موضوع : شادگان چه خبــــــر ؟
صالح البوغبیش اظهار کرد : راز عقب ماندگی شادگان دوگانگی اجتماعی است
نوشته شده توسط مدیر انجمن وب گاه در ساعت

 

 

خوزستان چه خبر   ؛    طی گفتگویی اختصاصی وبگاه مردمی خزستان چه خبر با فعال فرهنگی شادگان استاد صالح البوغبیش ؛ وی عنوان کرد : راز عقب ماندگی شادگان دوگانگی اجتماعی است یکی از مشکلات متداول درجامعه ی ما دوگانگی است ،اجتماع لیدرایده ال می خواهد درحالی که دروجودخود ان را فراهم نمی کندودقیقا همین جاست که پنددهندگان ومصلحت جویان وارد صحنه شده تمام معادلات رابانصایح وشعاربه سودخود به کار می گیرند.همانطورکه بارهااشاره کردم این اشخاص ویژگی های سختی برای فردموردنظر خودبکار می گیرند وبا این کارفرصت نموورشدیک هدایت کننده یالیدر رادرنطفه پایمال می کنند.غافل ازاینکه یک دانه جهت رشدونمو نیاز به رعایت واهتمام دارد تا به درختی بزرگ تنومند وبارده تبدیل شود وان هنگام می توان ازسایه ومیوه ی ان استفاده کرد . دراجتماع ماتیغ انتقاد به سوی تمام انسان ها ،هرچند که انسان پاک وبی ریاباشد ولی بازهم مردم به دنبال بهانه جهت رسوایی ان بکارمی گیرندودراین زمینه به رقابت می پردازند واصل کار را رها می سازند. دراجتماع مبتلابه دوگانگی خیلی کم لیدر قوی ومستقل ظهورمی کند .واگرلیدری با اوصاف ایده ال ظهورکند مردم باجدل ولا ابالی وغرض ورزی به مبارزه ی ان می پردازند.چراکه بازهم گروهای سودجو ازاحساسات وعواطف ونبودتفکربه احساسات مردم وارده شده مردم رااز راه گمراه می کنند.جوانان عزیز یک لیدر ایده ال به تنهایی نمی تواند به خود اعتمادکند چراکه به تقدیر وارزش نهادن ازسوی مردم ،مخصوصاشماجوانان نیازداردیعنی یک لیدر ایده ال خود جامعه رامی سازد ودران واحد جامعه ان رامیسازد.پس بدانید که اجتماع سالم به هیچ عنوان نمی تواند یک شخص بی لیاقت رالیدرخود قراردهد ونه شخص ایده ال می تواند لیدر اجتماع ایده ال شود.

اجتماع دوگانه نمی تواند هدایت کننده ارمانی بسازد چرا که اجتماعی است نقادبه صورت غیر اخلاقی وعقلانی شاید اگربا انبیاهم می زیست بازهم دنبال عیب می گشت تااهداف!!! درچنین اجتماعی لیدر مجبورمیشود در راه خود بارها وبارها بمیرد ولی بازهم به مرام خود که همان اصلاح جامعه است نمی رسد ومتاسفانه بعد از مرگ چنین اشخاصی مردم متوجه ارزش ومنزلت ان هامیشوند وان موقع گوش بدهکار میشود وبه یاد ایام گذشته که به هیچ عنوان تکرار نمیشود می افتند مصیبت اینجاست که این جماعت حافظه بلند مدت ندارند ودوباره باظهور چنین افرادی به مبارزه می پردازندوهمان راه را اتخاذ می کنندوباز همان حکایت تکرار میشودجوانان عزیز اندیشه ورزی تنها راه سازنده ی اینده ی درخشان است وبدانید که همانطور تقی بهار گفته اند این دود سیه فام که ازوطن خاست ازماست که برماست.

موضوع : شادگان چه خبــــــر ؟
143 نفر؛ تعداد پذیرفته‌شدگان استخدامی فولاد شادگان
نوشته شده توسط مشاور انجمن (نویسنده1) در ساعت

 

خوزستان چه خبز  ؛  فرماندار شادگان، تعداد پذیرفته‌شدگان نهایی استخدامی شرکت فولاد این شهرستان را 143 نفر عنوان کرد.

 

روز گذشته آزمون استخدامی شرکت فولاد شادگان با حضور 7 هزار و 89 داوطلب برگزار شد.

فرماندار شادگان در بازدید از حوزه‌های برگزاری این آزمون استخدامی در سطح این شهرستان اظهار کرد: مراحل ثبت نام برای شرکت در آزمون استخدامی به صورت الکترونیکی انجام شده و با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، این آزمون با نظم خاصی در شهرستان‌های شادگان و اهواز برگزار می‌شود.

بهروز فرج‌اللهی، تعداد پذیرفته شدگان نهایی این آزمون را 143 نفر ذکر کرد و افزود: این افراد پس از گذراندن مصاحبه علمی و طب صنعتی در بخش‌های عملیاتی و ستادی شرکت فولاد شادگان مشغول به‌کار خواهند شد.

وی اضافه کرد: با توجه به پیگیری‌های به‌عمل آمده و مذاکرات صورت گرفته با مسئولان شرکت فولاد شادگان، تصمیم بر این است که در پذیرش و استخدام برای داوطلبان شهرستان، اولویت خاصی منظور شود.

فرماندار شادگان با اشاره به پیشرفت فیزیکی قابل توجه در شرکت فولاد شادگان گفت: بر اساس اظهارات مسئولان شرکت فولاد، در آینده‌ای نزدیک شاهد برگزاری مرحله دوم آزمون استخدامی و جذب نزدیک به 800 نیرو خواهیم بود.

فرج اللهی در پایان، از اداره آموزش و پرورش این شهرستان برای تجهیز کامل حوزه‌های اجرای آزمون و برگزاری منظم آن تقدیر و تشکر کرد.

فرماندار شادگان به‌همراه برخی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی و آموزشی از حوزه‌های امتحانی آزمون استخدامی شرکت فولاد شادگان در سطح این شهرستان بازدید به عمل آورد.
موضوع : شادگان چه خبــــــر ؟
متن ارسالی صالح البوغبیش به وبگاه خوزستان چه خبر خطاب به جوانان شادگان
نوشته شده توسط رهگذر شادگان در ساعت

 

 

اختصاصی از خوزستان چه خبر  ؛   صالح البوغبیش استاد دانشگاه و از فعال فرهنگی خطاب به جوانان شادگان عنوان کرد : 

مادرعصرجهانی شدن زندگی میکنیم ، وبا دقت واضطراب از این جهانی شدن اگاه می شویم وبی انکه بخواهیم از آغاز تاریخ یا کشف امریکا صحبت کنیم ،باید سراغاز این فرایند رالااقل درنیمه ی دوم قرن نوزدهم ودرگسترش امپریالیستهای استعماری جستجوکنیم . این جهانی شدن پدیده ای است اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی و البته برخشونت ومصالح فردی وچگونگی خودرابالاکشیدن وبه هرنحو بردیگران مسلط کردن هم تاثیر می گذارد،مصالح فردی وخشونت درنظام جهانی به خصوص درخاورمیانه درنظام جهانی ثبت می شود درآن جابه جا می گردد ودوباره به طورجهانی دربرابر ادراکمان قرار می گیرد. قطعا دربطن این نظام جهانی جایگاه جوان شادگانی بسیار ناچیز ودربسیاری مواردمفقود وبی اثراست ،امروزه لازمه ی جوان شادگان کرامت وارزش نهادن به فکر وایده های ان است ،جوان شادگان امروز درکنار نیاز به فرصتهای شغلی ازپدرسالاری جامعه وعدم اهمیت دادن به قرنی است که اودرآن زندگی می کنددررنج وعذاب است. جوانان عزیز تاحالا ازخودپرسیده اید که درقرن مافوق اطلاعات چه جایگاهی دارید؟ تا حالادنبال علل عقب افتادگی ومحرومیت شهرتان رفته اید ؟خلاصه ما هنوز به بدبختیها وبلاهایی توجه می کنیم که به خودمان ارتباط دارد وفکرمی کنیم ساخته ی دیگران !به فجایعی توجه می کنیم که یاجلوی خانمان اتفاق می افتد ،یا لا اقل نزدیک قلبمان درصورتی که این فجایع درخانه ودروسط قلب مان اتفاق می افتد. دوستان من قطعا این جهانی شدن به ارتباطات مربوط است اما بایدواقع گرابود .جهانی شدن فقط رسانه ای نیست بلکه واقعی است ،تحولات جهان درقرن 21چنان زود وثانیه ای اتفاق می افتد که حتی فرصت انس گرفتن باخودرا ازمامی گیرد.پس نیاز شما داشتن برنامه ای منظم برای زندگی است ،برنامه ای که بتواند شمارا ازلاک اهنین ندانم کاری های ساختگی ونداشتن اعتماد به نفس وخودرا از قبل بازنده ی میدان دانستن خارج سازدو به منطق وتعقل ودرایت هدایت کند . اینده سازان شادگان راز توفیق شما اعتماد به نفس وتلاش وهمت عقلانی است.

موضوع : شادگان چه خبــــــر ؟
معاون فرماندار شادگان خبرداد: شبکه آبرسانی شادگان به طرح الغدیر وصل شد
نوشته شده توسط رهگذر شادگان در ساعت

 

 

 

 

 

 

 

 

خوزستان چه خبر  ؛  معاون فرماندار شادگان از اتصال شبکه آبرسانی این شهرستان به طرح الغدیر خبر داد.

 
مهندس نعمت‌اله آلبوغبیش در حاشیه جلسه شورای سلامت اظهار کرد: روزانه بیش از 92 هزار مترمکعب آب از تاسیسات دارخوین به شهرها و روستاهای شادگان تامین می‌شود.

وی افزود: با وصل شدن طرح آبرسانی الغدیر به تاسیسات آب دارخوین، روزانه حدود 50 هزار مترمکعب آب از طرح الغدیر و مابقی از رودخانه کارون و تاسیسات آبرسانی دارخوین تامین می‌شود.

معاون فرماندار شادگان اضافه کرد: تامین حدود 600 لیتر آب در ثانیه از محل طرح الغدیر باعث کاهش شوری و EC آب شادگان در حدود 500 میکروموس خواهد شد.

آلبوغبیش ادامه داد: در حال حاضر EC آب طرح الغدیر به دلیل کاهش بارندگی سال گذشته، حدود 2 هزار و 50 میکروموس و EC آب کارون 3 هزار است که با اضافه شدن به شبکه آبرسانی دارخوین، در حال حاضر EC آب شادگان به 2 هزار و 500 کاهش یافته است.

وی در پایان، ضمن تقدیر و تشکر از همت دولت تدبیر و امید و سختکوشی و تلاش استاندار خوزستان و پیگیری‌های مستمر نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی در این زمینه، سرانه مصرف آب در شهرستان را بسیار بالا (حدود 700 لیتر روزانه برای هر نفر) دانست و بر لزوم فرهنگسازی در راستای صرفه جویی و اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از هدر دادن بیهوده آب تاکید کرد.
موضوع : شادگان چه خبــــــر ؟
مسولین محترم برای یکبار لذت سوار شدن در پیکان های فول آپشن شادگان را احساس کنید!
نوشته شده توسط رهگذر شادگان در ساعت

 

 

 

خوزستان چه خبر     ؛    روزهای گرم تابستانی فرا رسیده است و باید درمحیطی قرار بگیریم که ارامش واسایش کامل را احساس کنیم.

تابه حال به این فکرکرده اید که چرا شادگان هنوز از ان پیکان های دهه هفتاد برای مسافر کشی داخل شهر استفاده می کنند .

درچندماه اخیر شنیدها حاکی از ان بود که شهرهای همجوار شادگان برای رانندگان تاکسی های شهری ماهلات ماشین های خارجی دراختیار انهاخواهد گذاشته وبعضی شهرها هم ازماشین های همچون پراید یا پژو که مجهز به کولرهستند استفاده می کنند.

تا به حال به آن راننده زحمتکش پیکان که از صبح تا شب در خیابان های خاموش و جاده های فرسوده  مسافرکشی می کند که گرما ، گرد وخاک و رطوبت بیش از حد مجاز هوا  همه روزه گریبان اوست اندیشیده اید !؟

بسی تاسف است که این برای این موضوع مهم ، شهرهای  دیگر چه پیشرفت هایی کرده اند اما شهروند محروم شادگانی هنوز از پیکان های دهه هفتاد خرج خانواده و معیشتی خود را گذرانده است.

چه کسی باید به داد و فریاد  این قشر از اهالی محروم شادگان برسد !!؟

نماینده محترم ، فرماندار عزیر، امام جمعه معزز و اعضای شورای شهر تا حالابه این مشکل فکرکرده اید یا چاره ای برای این معضل کرده ایدکه خدا گواه است هر دو طرف معادله (مسافر و مسافر کش)  سبب ناراحتی و سلب اسایش شده است.

سوال است که جناب اقای مهندس ،کارشناس دلسوز و فعال  که همان شهردار شادگان است آیا در این وقت از زمان که تابستانی گرم وسوزان است سوار این چنین ماشین هایی شده اید !!

موضوع : شادگان چه خبــــــر ؟
استاد صالح البوغبیش : از وعده تا عمل در شادگان . . . !؟
نوشته شده توسط رهگذر شادگان در ساعت

 

اختصاصی از خوزستان چه خبر  ؛   این هدف طبیعی هرانسانی است که در سودای کاندیدا شدن یاد رنیت تصدی مسئولیت اداره یا ارگانی است که بردوستان فایق اید، برمردم تاثیر بگذارد مشهور شده ودرمذاکرات پیروز شود ودر ارتباطات اجتماعی چنان رفتارکند که نتیجه ی ان مطابقش میلش باشد. متولیان شادگان ودرراس ان ها منتخبین مردم اگر به وجدان وعقل خود مراجعه کنید خواهید دید که ازوعده ها تاعمل فاصله ی بسیار دارید نمیدانم می دانید یا خودرابه نمی دانم می زنید.ا

زسادگی وپاکی دل مردم سوء استفاده نکنید و زود باور بودن مردم رابه کرامت وپاکی این مردم بدانید وخود راموظف به خدمت این مردم کنید.شادگان ازابتدایی ترین امکانات محروم ازجه وازکجا بگویم وضعیت اسف بار بیمارستان که این ایام جولان گاه پشه ها وحشرات ، برخورد غیرانسانی کادر بیمارستان بامردم و...وضعیت بغرنج فاضلاب های شهری که یک روزدرمیان طغیان کرده وخدا میداند چه بیماری های خطرناکی نصیب مردم میکند ،  از روانه ی فاضلاب شهری به حوزه ی روستاهای سالمی وعبودی که درچند سال اخیر امار ابتلا به بیماری سرطان افزایش پیدا کرده باید  برنامه ای اساسی اتخاذ گردد .

همشهریان ما را دراین دو روستا را قربانی بی برنامگی خودتان نکنید. ، از وضعیت نکبت بار اسفالت خیابان وکوچه ها حوزه شهر ، پارکها ، فضای سبز ، فواره ها، ورودی شهر وضعیت مرگبار راههای روستایی،گاز رسانی روستاها ،وضعیت اسف بار اینترنت ، وضعیت اموزش وپرورش وعملکردان همه وهمه از ابتدایی ترین خدماتی است که در ارایه ی انها عاجز ماندید  و از همه اسف بارتر نخبه های شهر را به هیچ عنوان اهمیت ندادید و دراکثرمواقع انها را به دید رقیب نگاه می کنید ، آخر چگونه در وعده های خود از رفع بیکاری وتشکیل اتاق فکر و جذب سرمایه داران جهت سرمایه گذاری و احداث شرکت وکارخانه وخلاصه ماه رادرشمال شادگان وخورشید جنوب ان صحبت می کردید. جوانان انچه ازار دهنده است که منتخبین شما اعتقاد دارند که مردم نیاز به روشنگری دارندجوابی راحت وسربالا یعنی ما نمیدانیم وانها میدانند !! چه کسی نمیداند را توجیه کندوبه چه شکل نمی دانم !؟ مسئولین محترم بدانید که انسان انچه راکه دراعماق خودازعقده های روانی وارزشهای اجتماعی دارد درک نمیکند ودرهمان عقده ها وارزشها به راه خود ادامه میدهد،بدون انکه بداند یا نداند .

از ظلم وستم است که ازچنین مردمی که درقالب اجتماعی معینی رشد کرده اند بخواهیم نقش انسان های دیگر بازی کنند نمیدانم شماهم به این مساله پی بردید که هرمسئولی بعداز پایان یافتن قدرت چگونه مردم وحتی زیر دستانش چگونه خوشحال میشوند شاید در برهه ای از زمان چنین شادی و مسرتی نصیب شما هم شده راستی علت این خوشخالی رااز خودتان پرسیده اید ؟ ایا به روز پایان یافتن قدرتان فکر کرده اید؟ پس کاری کنید که بعد از رفتنتان یادگاری پسندیده برای مردم بگذارید.

(23 فروردین 94)

موضوع : شادگان چه خبــــــر ؟
بازدید کاروان‌های راهیان نور از تالاب بین‌المللی شادگان
نوشته شده توسط رهگذر شادگان در ساعت

 

 

 

 

 

 

 

 

خوزستان چه خبر  ؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شادگان گفت: بیش از یک‌هزار و 750 نفر در قالب کاروان‌های راهیان نور از تالاب بین‌المللی شادگان بازدید کردند.

لطف‌اله دورقی اظهار کرد: این کاروان‌ها در قالب 40 دستگاه اتوبوس بودند که 100 نفر از افراد حاضر در آن، در مدارس شهرستان اسکان داده شدند.

وی افزود: کاروان‌ها از استان‌های مختلف کشور وارد این شهرستان شدند و تلاش کردیم که بتوانیم فضایی مناسب را فراهم کنیم، که در نظرسنجی‌های صورت گرفته نیز این مسافران از خدمات ارائه شده اظهار رضایت کردند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شادگان ابراز کرد: تالاب بین‌المللی شادگان با مساحت 400 هزار هکتار به‌ علت داشتن موقعیت جغرافیایی، جاذبه‌های طبیعی و گردشگری و وجود پرندگان و ماهیان، هر ساله در ایام نوروز پذیرای کاروان‌های راهیان نور است.

وی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود امسال آمار راهیان نور در مقایسه با سال‌های گذشته افزایش قابل‌ توجهی داشته باشد.

دورقی در پایان گفت: خوشبختانه در شهرستان شادگان ظرفیت‌های خوبی برای کاروان‌های راهیان نور وجود دارد که برای شکوفا کردن آنها نیازمند همکاری کلیه مسئولان ادارات و ارگان‌های دیگر است.
موضوع : شادگان چه خبــــــر ؟
اطلاعیه: آزمون سراسری حفظ،ترجمه ومفاهیم قرآن ومفاهیم نهج البلاغه بااعطای مدرک معتبر كشوری
نوشته شده توسط رهگذر شادگان در ساعت

 

خوزستان چه خبر   ؛    موسسه قرآنی نورالانوار شادگان برای سیزدهمين آزمون سراسری حفظ،ترجمه ومفاهیم قرآن ومفاهیم نهج البلاغه بااعطای مدرک معتبر كشوری ازمعاونت قرآن وعترت کشور وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ثبت نام مي نمايد.

مهلت ثبت نام تا 7 فروردین ماه 94

 

آدرس : شهرستان شادگان - كوچه پشت مسجد اميرالمومنين (ع)

تماس 06153723422   - 09166346021

 

زمان برگزاری آزمون 11 اردیبهشت 94 بوده و مدارک لازم برای ثبت نام اینترنتی1قطعه عکس ،کپی کارت ملی ومبلغ 10هزار تومان میباشد.

مزایای آزمون سراسری اعطای گواهینامه وتقدیرنامه کشوری ازمعاونت قرآن وعترت کشور واهدای جوایز ارزنده ازجمله حج عمره مفرده.عتبات عالیات ومشهد مقدس به برگزیدگان آزمون می باشد.

موضوع : شادگان چه خبــــــر ؟
"بيدار قهرمان پرست" - نوشته شده توسط استاد صالح البوغبیش
نوشته شده توسط رهگذر شادگان در ساعت

 

 

اختصاصی از خوزستان چه خبر  ؛    گوييم که بيدار بیدارشدیم این چه خیالی است بیداری ما چیست بیداری طفلی است که محتاج لالایی است بهارملک الشعرا وقتی گالیله رابرای استغفار کلسیا پسند به محاکمه می بردندتمام پیروان ،شاگردانش بادلهره واضطراب درپشت درب های بسته مدتها به انتظار صف کشیده بودند که استادشان وبزرگشان ،رهبرفکری شان علی رقم فشارهای طاقت فرسای ارشادی داخل دادگاه سربلند وسرافراز باگام های استوار پای به بیرون نهد وبگوید ....زمین هنوزمی چرخد اما دریغ که استادسرافکنده وپژمرده سربه زیراز ابراز انچه که خود به ان ایمان نداشت ارام واهسته به قرائت استغفارنامه!!برای همه ان چه که برخلاف عقیده کلسیا تابه امروز گفته بود پرداخت. مامی بینیم که چه غیرزیبا تاریخ شادگان مملوازقهرمان بازی وقهرمان پروری ،وعجیب است به محض اینکه قهرمانی را پرورش دادیم وان را روی سکوگذاشتیم ستایش اش کردیم ودربرخی مقاطع خجالت اور است ولی واقعیتی تلخ ودرداورپرستش اش کردیم وبرای ان چهچه وبه به کردیم وبه حمد وثنای ان پرداختیم وچه زودبه دلیل اینکه به حق نمی تواندتمام خواسته هایمان رابراورده کند شروع به ملامتش کردیم غافل ازاینکه مابودیم که ازاوبت ساختیم جوانان عزیزشمارابرحذرمیدارم که مبادادرتعیین اینده ی شادگاوسرنوشت خودبه منجلاب قهرمان پروری وپرستش وتقدیس افرادبپردازیدبرشماباد عقیده وفکروایده های عقلانی 23سال اخیرشادگان راخوب مطالعه کنیدوبه علل عدم پیشرفت شادگان مال باخته بپردازیدخواهیددیدکه مردم شادگان قهرمان پروروقهرمان پرست بودند.دریک کلام اهل حماسه وافسانه اند تا واقعیت وحقیقت،اهل هیجان واحساس تاعقل واندیشه ، متاسفانه در20سال گذشته مردم شادگان ازحق بریدند وبه منجلاب باطل گرویدند عجب اعتقاد سخیف وپست ودون درشهررایج است که فقط مکاران ورشوه دهندگان میتوانند سکان دارامورباشند جوانان عزیزشما حاضرید اینده ی خودرادردست مکاران قرار دهید.

 

نگارنده : صالح البوغبیش

نوروز 94

موضوع : شادگان چه خبــــــر ؟
استاد صالح البوغبیش : شادگان و مردم و مسولین!!
نوشته شده توسط رهگذر شادگان در ساعت

 

 

اختصاصی از خوزستان چه خبر   ؛  صالح البوغبیش استاد دانشگاه و از فعالان فرهنگی شادگان عنوان کرد :

 

احساساتی بودن وشعار طلبی ما ماشادگانی ها چه دوست داشته باشیم که به این صفت متصف شویم وچه دوست نداشته باشیم مردمی هستیم که درتمام موارداحساساتمان دراتخاذ وانتخاب مسیرمان نقش تعیین کننده ای را ایفا می کند دوران نوجوانی فکر می کردیم که مشایخ وامناءوسادات مشکلات اجتماعی مارا حل وفصل می کنندلیکن باورود به به جامعه وفهم ودرک وشعوراجتماعی پی بردیم که روزانه تقریباده نفرازهمشهریان ما به دلیل تخلف اجتماعی سرپیچی ازقانون روانه ی زندان می شوند ازاین تلخ ترپی بردیم که مشایخ امناءوسادات یک طرف قضیه هستند چرا که در ا روشنگری وهدایت مردم به سوی هنجارهای اجتماعی ناموفق بودنداکرباکمی تعمق پی امدهای روحی روانی واقتصادی وهم چنین مطالعه ی دقیق مردم شناسی شادگان درنظربگیریم سریع تربه اعماق فاجعه دسترسی پیداخواهیم کرداین نتیجه ی طبیعی احساساتی است که بدون مطالعه ودرایت وتفکر واینده نگری مردمی است که فقط به فکر گذران روز خودهستندبه این وان هم ارتباطی ندارد این که بگوییم این مسئول ویاان مسئول ،خوداین مسول هم به عبارتی قربانی همین طرز تفکراحساساتی است،موضوع فقط محدود به احساسات نیست درارمان خواهی های عدالت جویانه ای که درمسائل اقتصادی هم ابراز میکردیم نیزبه همین شکل، شادگان کم سرمایه دار ندارد ولی افسوس از سرمایه گذاری شادگان کم مسول بلندپایه نداردولی افسوس که حتی ازشادگانی بودن خود ابا دارند جوانان عزیز مسولن ودر راس انها نماینده هرکاری میکنندمطمن باشید ازاستعداد وپذیرش مردم نمی تواند خارج باشدچه ازاین حرفها خوشتان بیایدچه نیاید من خودم ومردم دور وبرم رامقصرمی دانم اداره ی شهردربدترین وضعش باز برخاسته ازهمین مردم است یاحداقل نگاه داشته توسط مردم چراکه بدون مردم مسول معنی نداردمیدانم این حرفهابرای بسیاری سنگین است ولی اگرده هابار افرادمتفکر ومدیران جامعه رابرگزینیم وشهررابه دستشان بسپاریم تابسترمناسبی برای رشددرعمیق ترین لایه های اجتماعی فراهم نشودامکان بهبهودوضع امکان پذیر نخواهد بود .این دودسیه فام که ازبام وطن خاست ازماست که برماست.

 

نوروز 94

موضوع : شادگان چه خبــــــر ؟
به مناسبت ایام نوروز نمایشگاه کالای همراه ملوان و ته لنجی در شهرستان شادگان افتتاح گردید.
نوشته شده توسط رهگذر شادگان در ساعت

 

 

خوزستان چه خبر   ؛   به مناسبت حلول سال جدید و عید نوروز  ، دو نمایشگاه کالای همراه ملوان و ته لنجی در شهرستان با حضور فرج اللهی فرماندار ، تمیمی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ، مینایی سرپرست بندر شادگان ،فرماندهان نظامی و انتظامی ، مسئولین ادارات و دستگاهها و جمعی ازشهروندان  درمحل پارک شهر شادگان و جاده ورودی بندر شادگان افتتاح  گردید.
بهروز فرج‌اللهی فرماندار شادگان در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت:  بدنبال سیاست گذاری دولت تدبیر و امید و بویژه استاندار تلاشگر خوزستان مبنی بر تبدیل مرزها بجای تهدید بعنوان یک فرصت و در راستای  رونق بخشیدن به شهرهای مرزی استان و با پیگیری های مجدانه  استاندار خوزستان ، نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی و مسئولین استانی بندر شادگان فعال گردید و نمایشگاه کالای همراه ملوان و ته لنجی بمناسبت نزدیک شدن به ایام نوروز، به منظور خرید مسافران و میهمانان نوروزی و همچنین شهروندان در شهرستان برپا شده است.
وی افزود: در این نمایشگاه کالاهایی نظیر وسایل برقی، تلویزیون، کولر، یخچال ،مواد خوراکی و مایحتاج مردم عرضه و با تخفیف ویژه به فروش می‌رسد.
فرج اللهی فرماندار شادگان با اشاره به رونق بخشیدن به صادرات و واردات در بندر شادگان  اظهار کرد:  درآینده نزدیک  کلنگ زنی و راه اندازی بازارچه مبادلات کالاهای مرزی در بندر شادگان را خواهیم داشت که  جانمایی و مطالعات آن انجام شده است.
فرماندار شادگان در پایان خاطر نشان ساخت : امیدواریم با فعالیت بندر شادگان و حضور بخش های خصوصی در فعالیت تجاری ومشارکت آحاد شهروندان بتوانیم در آینده ای نزدیک شاهد رونق هر چه بیشتر در  بازار شهرستان باشیم .
گفتنی است: این نمایشگاه توسط بخش خصوصی و با همکاری  ادارات فرمانداری ،صنعت معدن و تجارت ،تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،گمرگ و بندر شادگان  به مناسبت ایام نوروز در محل پارک شهر شادگان و ابتدای جاده ورودی بندر شادگان تدارک دیده شده است.

 

موضوع : شادگان چه خبــــــر ؟
بازدیدهای میدانی و بررسی مشکلات روستاهای شادگان در روزهای تعطیل یا بعد از ظهرها انجام می شود.
نوشته شده توسط مشاور انجمن (نویسنده1) در ساعت

 

 

خوزستان چه خبر   ؛   دکتر نعمت اله آلبوغبیش معاون فرماندار شادگان که در معیت نماینده محترم مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی ، بخشدار خنافره ، مدیر جهاد کشاورزی ، رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری ، رئیس اداره برق و تعدادی از دهیاران و اعضای شورای اسلامی روز جمعه از روستای منصوری از توابع بخش خنافره بازدید می کرد ، گفت : جهت رسیدگی بهینه به مشکلات مردمی و پاسخگویی بموقع در وقت اداری به مراجعین ، بازدیدهای میدانی و بررسی مشکلات روستاهای شادگان در روزهای تعطیل و یا بعد از ظهرها ، بعد از وقت اداری انجام می شود.
معاون فرماندار شادگان افزود ، حضور مسئولان دستگاههای اجرایی بصورت دستجمعی در محل و مشاهده وضعیت کار و زندگی مردم و تبادل افکار و نظرات در جهت حل مشکلات ، علاوه بر اینکه مسئولان را در شناخت استعدادها و رفع محرومیت ها یاری می کند ، باعث امیدواری و رضایتمندی مردم ی می شود و اتحاد و همدلی و انسجام و سعی وتلاش در جهت عمران و آبادانی بدنبال دارد .
نعمت اله آلبوغبیش در خصوص روستای بازدید شده اظهار داشت : روستای منصوری یکی از روستاهای دهستان سالمی از توابع بخش خنافره است که بدلیل پراکندگی منازل مسکونی و عدم توجه به آن در سنوات گذشته ، تاکنون بعضی از مسیرهای آن از نعمت جاده مناسب ، برق و گاز محروم مانده و باتوجه به اینکه شغل اصلی همه آنان کشاورزی است ، نهرهای آبیاری آنان نیاز مبرم به لایروبی دارند.
گفتنی است در پایان بازدید ، با توجه به تصمیمات اتخاذ شده و قول مساعدت نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی ، مقرر گردید اداره برق شادگان از هفته آینده نسبت به نصب ترانس و تامین کابل خودنگهدار و برقراری برق مورد نیاز اقدام نماید و با در اختیار گذاشتن دستگاههای راهسازی توسط دستگاه متولی ، مسیر جاده مربوطه خاکریزی شود و مدیریت جهاد کشاورزی لایروبی نهرهای آبیاری را در اولویت قرار دهد. همچنین مقرر شد سایر مشکلات مطرح شده توسط بخشدار خنافره جمع بندی و پیگیری شود.

 

موضوع : شادگان چه خبــــــر ؟
اسمارت موبایل شادگان
نوشته شده توسط رهگذر شادگان در ساعت

 

خرید -  فروش - نصب برنامه و ... انواع گوشی ها

با تخفیف ویژه نوروزی

 

موضوع : شادگان چه خبــــــر ؟
دهكده گردشگری در روستای صراخیه شادگان ساخته می شود
نوشته شده توسط رهگذر شادگان در ساعت

 

 

خوزستان چه خبر ؛ مشاور مدیركل میراث فرهنگی خوزستان گفت: گروه فرهنگی هنری میسان با همكاری استانداری خوزستان، اقدام به ساخت دهكده گردشگری در روستای صراخیه در شهرستان شادگان کرده است.

باسم حمادی عنوان كرد: پروژه دهكده گردشگری روستای صراخیه در دو فاز انجام گرفت. فاز اول در روستای صراخیه کنار ساختمان محیط زیست که شامل دو محوطه که با دیوار گلی حصارکشی شده، است.

وی ادامه داد: محوطه اول برای عرضه صنایع دستی و سوغات و محوطه دوم شامل ۱۰عدد کپر برای استراحت گردشگران و مسافران است.

مشاور مدیركل میراث فرهنگی خوزستان در امور اقوام با اشاره ساخت محل پذیرایی (مضیف) در بین دو محوطه بیان كرد: همچنین بین این دو محوطه، مضیف نی با طول ۱۰ متر و عرض چهار متر به منظور پذیرایی از مسافران احداث شده است.

سرپرست گروه هنری میسان افزود: فاز دوم این پروژه در داخل جزیره گردشگری با ساخت دو مضیف انجام شد این پروژه کاملا به اتمام رسید و برای استقبال میهمانان آماده بهره برداری است.

حمادی در پایان با اشاره به دیگر اقدامات فرهنگی گروه میسان عنوان كرد: این دومین پروژه گردشگری گروه هنری میسان در دو ماه اخیر است، پروژه قبلی ساخت سه عدد مضیف در محوطه ذیگورات چغازنبیل در هفت تپه بوده است.

موضوع : شادگان چه خبــــــر ؟
عکس/ مراسم ورزش صبحگاهی مسئولین شهرستان شادگان
نوشته شده توسط مشاور انجمن (نویسنده1) در ساعت

موضوع : شادگان چه خبــــــر ؟
نخستین کنفرانس کشوری روانشناسی و علوم تربیتی در شهرستان شادگان برگزار گردید.
نوشته شده توسط مشاور انجمن (نویسنده1) در ساعت

خوزستان چه خبر  ؛   نخستین کنفرانس کشوری روانشناسی و علوم تربیتی با حضور البوغبیش ریاست دانشگاه ازاد شادگان ، فرج اللهی فرماندار ،عبدالله تمیمی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ، بختیار پور معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان ، مسئولین ادارات و نهادها ،  اساتید ،دانشجویان و پژوهشگران روز دوشنبه مورخ 93/12/18در کانون تربیتی حضرت امام خمینی (ره) شهرستان شادگان برگزار گردید.

بهروز فرج اللهی فرماندار شادگان در این مراسم با اشاره به اینکه نخستین کنفرانس کشوری روانشانسی و علوم تربیتی  که توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان در این شهرستان در حال برگزاریست اظهار داشت : امیدواریم  که با برگزای این کنفرانس های علمی بتوانیم  تاثیر مثبتی در جامعه اسلامی را داشته باشد و راهکارهای کاربردی و عملیاتی برای مرتفع نمودن مشکلات جامعه ارائه دهند و  پژوهشگران ، دانشجویان، اساتید  و فعالان فرهنگی و اقتصادی  که  دراین راستا حرکت می کنند باید تحقیق و پژوهش  خود را در جهت پیشرفت کشور و جامعه قرار دهند  زیرا خروجی  این چنین کنفرانس ها  خدمتی به جامعه است .

فرماندار شادگان  در ادامه هدف از برگزاری این کنفرانس در شهرستان شادگان  را ارائه اخرین یافته های  پژوهشی در شاخه های مختلف روانشناسی و علوم تربیتی  عنوان کرد و افزود : 100 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری ،360 مقاله و پایان نامه خود را به دبیرخانه کنفرانس ارسال نموده اند.

گفتنی است : پس از بررسی مقالات توسط هئیت داوری کنفرانس ، از مجموع مقالات برگزدیده شده 50مقاله برتر معرفی و از پدیدآوردندگان آن تجلیل بعمل آمد.

 

 

موضوع : شادگان چه خبــــــر ؟
بازدید و بررسی مشکلات شهر دارخوین و روستاهای وسطانیه یک و علم آباد توسط مسئولین شهرستان شادگان
نوشته شده توسط مدیر انجمن وب گاه در ساعت

 

 

خوزستان چه خبر   ؛   بدنبال بازدیدهای دوره ای ، مسئولین دستگاههای اجرایی شهرستان شادگان بهمراه عبداله تمیمی نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی و نعمت اله آلبوغبیش معاون فرماندار شادگان روز جمعه مورخه 15 / 12 /93 از شهر دارخوین و روستاهای وسطانیه یک و علم آباد و مسیر روستاهای دریسیه بخش دارخوین و منطقه گردشگری صراخیه بازدید و ضمن مشاهدات عینی و استماع مشکلات مطرح شده از زبان ساکنین شهر و روستاهای مذکور ، تصمیمات لازم در جهت رفع مشکلات مطرح شده اتخاذ نمودند.
معاون فرماندار شادگان با بیان اینکه اینگونه بازدیدها ، علاقه مندی مسئولین به مردم را نشان میدهد اظهار داشت : توجه به توسعه روستاها و نقاط کمتر توسعه یافته و محروم یکی از اقدامات مهم دولت تدبیر و امید است و مسئولین دستگاههای اجرایی ملزم هستند برای رسیدن به این هدف و بمنظور برخوردار نمودن مردم از رفاه و آسایش نهایت سعی و تلاش و همت مضاعف خود را بکار گیرند و از نزدیک مشکلات را لمس کنند و با کمترین امکانات موجود نهایت بهره را ببرند.
گفتنی است در این بازدید علاوه بر شهردار دارخوین و دهیاران و تعدادی از اهالی و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستاهای ذکرشده ، مطرودی مدیر جهاد کشاورزی ، تمیمی رئیس دفتر نماینده ، شهبازی رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای ، ثبوتی رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی ، بنی تمیم رئیس اداره راه و شهرسازی ، بهمن پور رئیس اداره گاز و سالمی رئیس اداره مخابرات شادگان حضور داشتند.

 

موضوع : شادگان چه خبــــــر ؟
تجلیل ازدانش آموزحاج محمدحسین حمیدی
نوشته شده توسط مشاور انجمن (نویسنده1) در ساعت

 

موضوع : شادگان چه خبــــــر ؟
عکس/ همایش نمازوخانواده وجشن تکلیف درمدرسه مسلم بن عقیل2
نوشته شده توسط رهگذر شادگان در ساعت

موضوع : شادگان چه خبــــــر ؟
فرماندار شادگان از تشکیل کارگروه پیگیری مشکلات آب شرب در این شهرستان خبر داد.
نوشته شده توسط رهگذر شادگان در ساعت

 

 

خوزستان چه خبر   ؛   جلسه بررسی مشکلات وضعیت آب شرب شهرستان شادگان به ریاست مهندس فرج اللهی فرماندار و باحضور کلیه دستگاههای متولی در سالن اجتماعات فرمانداری  تشکیل گردید.
بهروز فرج اللهی فرماندار شادگان در این جلسه از تشکیل کارگروه پیگیری مشکلات آب شرب  در این شهرستان خبر داد و افزود : بمنظور رسیدگی و خدمات رسانی مطلوبتر به شهروندان و مرتفع نمودن مشکلات و معضلات آب شرب ،  با تشکیل کارگروه برای حل آن برنامه ریزی می شود.
فرماندار شادگان با اشاره به جمعیت و میزان آب مورد نیاز برای شهروندان و تاثیر کاهش آب کشاورزی در رودخانه ها گفت : این کارگروه  با ارائه راهکارهای کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت بمنظور رضایتمندی شهروندان و به حد مطلوب رساندن وضعیت آب شرب شهرستان تشکیل شده است.
یاد آور می می شود: در این جلسه مقرر گردید کارگروه پیگیری مشکلات آب شرب هر 3 هفته یکبار  تشکیل جلسه دهد.
گفتنی است : کارگروه پیگیری مشکلات آب شرب به ریاست معاون فرماندار شادگان ، و  با عضویت روسای دستگاههای خدمات رسان در شهرستان شادگان تشکیل شده است.

موضوع : شادگان چه خبــــــر ؟
برگزاری همایش «شهر خوب، شهروند خوب» در شادگان
نوشته شده توسط مشاور انجمن (نویسنده1) در ساعت

 

 

خوزستان چه خبر   ؛   معاون فرماندار شادگان از برگزاری همایش بزرگ فرهنگی «شهر خوب، شهروند خوب» در شهرستان خبر داد.

جلسه برنامه‌ریزی هماهنگی همایش بزرگ فرهنگی شهر خوب، شهروند خوب، با حضور سید مجید شرفی امام جمعه و سایر اعضای جلسه به ریاست نعمت‌اله آلبوغبیش معاون فرماندار شادگان در محل فرمانداری برگزار شد.

معاون فرماندار شادگان در این جلسه اظهار داشت: هدف از تشکیل این جلسه، تبادل نظر و برنامه‌ریزی جهت برگزاری همایش فرهنگی شهر خوب، شهروند خوب است که با تشکیل ستاد و کارگروه‌ها بتوانیم گام‌های اساسی در راستای فرهنگ سازی در جامعه گام برداریم.

نعمت‌الله آلبوغبیش تصریح کرد: معضلات اجتماعی زیاد است و داشتن شهر خوب، شهروند خوب مستلزم فعالیت مستمر، مداوم و مؤثر فرهنگی است و این نیاز جز با کمک و همکاری همه دستگاه‌ها، ادارات و آحاد مردم محقق نمی‌شود.

وی ادامه داد: بنابراین همه در این زمینه مسئول هستند و نباید در جهت فرهنگ سازی به منظور داشتن شهر خوب، شهروند خوب کوتاهی کنیم.

آلبوغبیش تأکید کرد: آموزش نقش بسزایی در فرهنگ سازی دارد و برای تحقق هدف، اداره آموزش و پرورش باید از دوران ابتدایی آموزش‌های لازم را در این زمینه داشته باشد.

معاون فرماندار شادگان در پایان، بی‌تفاوتی افراد را از مهم‌ترین علل عدم رسیدن به شهر خوب عنوان کرد و از عموم درخواست کرد در جهت رسیدن به این هدف گام بردارند.
موضوع : شادگان چه خبــــــر ؟
استخدام در شرکت فولاد شادگان
نوشته شده توسط رهگذر شادگان در ساعت

 

 

 

خوزستان چه خبر  ؛   شرکت صنعت فولاد شادگان (سهامی خاص) در نظر دارد به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود، تعدادی از داوطلبان واجد شرایط را در مقاطع تحصیلی دیپلم، کاردانی و کارشناسی در رشته‌های مورد نیاز خود از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه فنی و تخصصی، انجام معاینات پزشکی و گزینش، استخدام کند.

این شرکت از میان فارغ التحصیلان کاردانی و کارشناسی در رشته‌های تحصیلی برق، حسابداری، رایانه، شیمی، محیط زیست، مدیریت، مکانیک، مواد، صنایع، عمران، ایمنی، برق، بازرگانی، ایمنی صنعتی و دیپلمه‌های برق، مکانیک، ریاضی و تجربی، نیرو می‌پذیرد.

متقاضیان تا 25 اسفندماه فرصت دارند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با مراجعه به سامانه‌های www.ssic-co.ir و www.anshan.lms.ir اقدام کنند.
موضوع : شادگان چه خبــــــر ؟
برگزاری «پنجمین کنگره علمی تروما و طب رزم و یادواره شهید دکتر رهنمون» در شهرستان شادگان
نوشته شده توسط رهگذر شادگان در ساعت

 

 

خوزستان چه خبر   ؛    پنجمین پنجمین کنگره علمی تروما و طب رزم همزمان با برگزاری  یادواره شهید دکتر محمدعلی رهنمون و سومین آئین اعطاء جایزه ملی این شهید با حضور سردار دهقان وزیر دفاع، بهروز فرج اللهی فرماندار شادگان ،  مقامات مسئول کشوری و لشکری ، پیشکسوتان و خانواده بزرگوار شهدای جامعه پزشکی در بیمارستان صحرایی امام حسین(ع) دربخش دارخوین شهرستان شادگان  برگزار شد.
بهروز فرج اللهی فرماندار شادگان در حاشیه این مراسم اظهار داشت : این کنگره به مناسبت پنجمین کنگره علمی تروما و طب رزم و یادواره شهید دکتر رهمنون در بیمارستان صحرایی بخش دارخوین برگزار گردید که  در این یادواره جایزه ملی شهید دکتر رهنمون به شهدا، ‏نخبگان و ایثارگران جامعه پزشکی اهدا شد‎.‎‏ ‏
گفتنی است : شهید دکتر محمدعلی رهنمون از شهدای برجسته جامعه پزشکی در دوران دفاع مقدس در سال ۱۳۳۲ در شهر دیده به جهان گشود که پس از اخذ دیپلم در کنکور پزشکی به دانشگاه علوم پزشکی اهواز راه یافت و به آرزوی خود که شغل پزشکی بود، رسید.
شهید رهنمون پس از اخذ مدرک دانشگاهی، دوران مقدس سربازی را در سپاه گذراند، در سن بیست و شش سالگی برای اولین بار به جبهه اعزام شد و به خدمت رسانی به مجروحان پرداخت.
این شهید جامعه پزشکی سرانجام در ششم اسفندماه ۱۳۶۲ در عملیات والفجر ۸ در بیمارستان صحرایی خاتم‌الانبیاء در حال اقامه‌ نماز صبح در پی بمباران‌ بیمارستان توسط هواپیماهای ارتش بعث عراق، به شهادت رسید.

 

موضوع : شادگان چه خبــــــر ؟
عکس// حضورنماینده مردم شادگان دردبیرستان خمیس شهید
نوشته شده توسط رهگذر شادگان در ساعت

موضوع : شادگان چه خبــــــر ؟
اطلاعیه: واکسینه کردن دام‌های شادگان به صورت رایگان
نوشته شده توسط رهگذر شادگان در ساعت

 

 

خوزستان چه خبر  ؛  رئیس شبکه دامپزشکی شادگان از واکسینه کردن دام‌های شهرستان به صورت رایگان خبر داد.

رضا حفیظی با اشاره با شیوع بیماری لمپی اسکین (LSD ) در بین دام‌های شهرستان، از واکسیناسیون بالغ بر 30 هزار رأس دام دامداران شادگانی به صورت رایگان خبر داد و اظهار کرد: بیماری ویروسی لمپی اسکین (LSD) بیماری ویروسی بوده که از طریق تماس مستقیم با آب و غذا و یا دام بیمار و حشرات قابل انتقال بوده منجر به ضررهای اجتماعی و اقتصادی شدید دامداران می‌شود.

رئیس شبکه دامپزشکی شادگان اضافه کرد: در راستای پیشگیری از شیوع این بیماری طرح فوری واکسیناسیون با پوشش 100 درصد دام‌های منطقه و با بسیج دامپزشکان شهرستان و دیگر شهرستان‌های استان اجرا شده است.

عملیات واکسیناسیون 30 هزار رأس دام دامداران شادگانی با هزینه‌ای بالغ بر 300 میلیون ریال بوده که به صورت رایگان اجرا و عملیاتی شده است.
موضوع : شادگان چه خبــــــر ؟
عکس/ کسب 45 مقام برتر درمسابقات قرآنی استان خوزستان توسط دانش آموزان شادگانی
نوشته شده توسط رهگذر شادگان در ساعت

 

دانش آموزان پسرودختراین شادگان توانستندباافتخارباکسب45 مقام ،رتبه اول درجشنواره مسابقات قرآن ،عترت ونمازمنطقه یک استان خوزستان رابدست آورند.

موضوع : شادگان چه خبــــــر ؟
یادواره یکصدمین سالگرد شهدای جهاد عشایر خوزستان با حضور فرماندار شادگان برگزار شد .
نوشته شده توسط مدیر انجمن وب گاه در ساعت

 

 

خوزستان چه خبر  ؛   همزمان با گرامیداشت یکصدمین یادواره شهدای جهاد عشایردر استان خوزستان  با حضور بهروز فرج اللهی فرماندار شادگان ، سید مجید شرفی امام جمعه ، بخشداران ،شهرداران، مسئولین ادارات و نهادها ،فرماندهان نظامی و انتظامی ، ،سادات و روحانیون ،شیوخ ،معتمدین و سران عشایر  یادواره شهدای جهاد عشایر استان خوزستان  در سالن ابن سکیت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شادگان برگزار شد.

بهروز فرج اللهی فرماندار شادگان در حاشیه این مراسم اظهار داشت :وحدت بین اقوام و فرهنگ ها یکی از نیازهای امروز و همیشه کشور و انقلاب است که در همین راستا  و بمنظور تجدید بیعت و عهد پیمان با مقام  شامخ ولایت و شهدای گرانقدر جهاد عشایر  خوزستان که در سال 1293 در رویارویی با استعماگران انگلیسی اتفاق افتاده بود، عشایر خوزستان در مقابل استعمارگران انگلیس ایستادندو حماسه جاویدان عشایر  خوزستان  ضد انگلیس و پشتوانه این روحیه حماسی، روحیه جهادی عشایر در دفاع مقدس را آفرید.

یادآور می شود، سخنرانی امام جمعه و فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج در تشریح اهداف شوم استعمار انگلیس در لشکرکشی به خوزستان در سال 1293 شمسی ، پخش کلیپ و میانپرده و  همچنین شعر خوانی به زبان عربی از جمله برنامه های این یادواره بود.
گفتنی است: در جریان جنگ جهانی اول و به دنبال تجاوز نیروهای انگلیسی در جنوب، فتاوای متعددی از سوی مراجع و علمای شیعه برای دفاع از کشورهای اسلامی صادر شد که عشایر خوزستان با تبعیت از مرجعیت، در نبردهایی نابرابر، عرصه را در مناطق مختلف از جمله منیور، حمیدیه و گمبوعه را بر متجاوزان انگلیسی و مزدوران داخلی تنگ کردند.

 

موضوع : شادگان چه خبــــــر ؟
مراسم تقدیر از دانش آموزان برتر دبیرستان دخترانه کوثر النبی (س) با حضور معاون فرماندار برگزار گردید.
نوشته شده توسط مدیر انجمن وب گاه در ساعت

 

 

خوزستان چه خبر   ؛    ظهر شنبه مورخ 93/12/9 همزمان با سالگرد تأسيس نهاد امورتربيتي و آغاز هفته تربيت اسلامي ، مراسم تجلیل و تقدیر از دانش آموزان برتر با حضور نعمت اله البوغبیش معاون فرماندار شادگان ،حاجی زاده مدیرآموزش و پرورش و جمعی از فرهنگیان و دانش آموزان در دبیرستان دخترانه دوره اول متوسطه کوثر النبی (س) برگزار شد.

نعمت اله البوغبیش معاون فرماندار شادگان ضمن تقدیر و تشکر از همت  دانش آموزان، مدیریت و معلمان دبیرستان با اشاره به نقش برجسته خانواده ها در تربیت فرزندان و همراهی و همدلی اولیا و مربیان گفت:  در بين دانش آموزان منطقه، استعداد هاي زيادي وجود دارد كه با همت دبيران، مسئولان، تلاش دانش آموزان و اولياي آنان مي توانند به شكل مطلوب تري به ثمر بنشيند.
وی افزود: ایجاد انگیزه، تقویت روحیه تلاش و خودباوری و فراهم ساختن زمینه رقابت سالم و سازنده در جامعه از وظایف مسئولین آموزشی است.
در ادامه گروه سرود دبيرستان نمونه دولتي دبیرستان دخترانه کوثر النبی (س) به اجراي سرود خود پرداختند.
گفتنی است : در این مراسم از دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره اول متوسطه کوثر النبی (س) در زمینه های  شاگردان  برتر ، حجاب برتر ، نگین های قرآنی ، فعال پرورشی، تلاشگر و معلمان  با اهدا  جایزه و تقدیر نامه از آنان تجلیل بعمل آمدو از نمایشگاه دست ساز و تولیدات دانش آموزی در درس علوم تجربی بازدید شد.

 

موضوع : شادگان چه خبــــــر ؟
جمع‌آوری ماهی فروشان دستفروش در شادگان
نوشته شده توسط مشاور انجمن (نویسنده1) در ساعت

 

 

خوزستان چه خبر  ؛   شهردار شادگان از جمع‌آوری ماهی فروشان دستفروش و انتقال آنان به بازارچه ماهی فروشان خبر داد.

حسن مزبانی‌پور اظهار کرد: دستفروشی ماهی فروشان خیابان شهید بهشتی این شهر که سالیان سال در این خیابان ایجاد سد معبر نموده‌اند و تردد وسایل نقلیه در این خیابان با مشکل مواجه بود که شهرداری شادگان با همکاری نیروی انتظامی شهرستان این دستفروشان این خیابان را پس از جمع‌آوری به داخل بازارچه ماهی فروشان منتقل شدند.

وی اجرای طرح ساماندهی دست فروشان و سد معبر‌ها در شهر شادگان در دستور کار شهرداری قرار گرفته است و این طرح از دیروز در مرکز این شهر آغاز شده و در دست اجرا است.

شهردار شادگان با اشاره سازماندهی دستفروشان در سطح شهر خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات این شهر عدم سازماندهی دستفروشان است که در این خصوص در تلاش هستیم در اسرع وقت ممکن دست فروشان از سطح شهر جمع آوری و به محل مورد نظر انتقال یابد.

‌وی اجرای طرح ساماندهی دست فروشان و سد معبر‌ها در شهر شادگان در دستور کار شهرداری قرار گرفته و این طرح از دیروز در مرکز این شهر آغاز شده و در دست اجرا است.

‌مزبانی‌پور در پایان گفت: سدمعبر از جمله مسائلی است که همه شهروندان کم و بیش نسبت به آن واکنش نشان می‌‌دهند اما باید به دنبال راهی منطقی برای خروج از بحران سد‌معبر و سامان دادن چشم‌انداز خیابان‌های شهر باشیم که این امر نیازمند عزم ملی و مشارکت همگانی است.

موضوع : شادگان چه خبــــــر ؟
فرماندار شادگان از بیمارستان شهید معرفی‌زاده به‌مناسبت روز پرستار بازدید کرد.
نوشته شده توسط رهگذر شادگان در ساعت

 

خوزستان چه خبر  ؛   به مناسبت سالروز ولادت بزرگ بانوی صبر و مقاومت حضرت زینب(س) و روز پرستار، فرج‌اللهی فرماندار شادگان به همراه رئیس شبکه بهداشت و درمان، رئیس بیمارستان شهید معرفی‌زاده و جمعی از مسئولان این شهرستان بازدید و از زحمات شبانه‌روزی پرستاران تقدیر و با اهدای شاخه گل به پرستاران این روز بزرگ را به آنها تبریک گفت.

بهروز فرج‌اللهی فرماندار شادگان افزود: دولت تدبیر و امید به بحث سلامت توجه ویژه‌ای داشته و با اجرای طرح تحول نظام سلامت این مهم را به اثبات رسانیده است.

 

موضوع : شادگان چه خبــــــر ؟
نشست مشورتی شیوخ و سران عشایر با حضور فرماندار شادگان در این شهرستان برگزار شد.
نوشته شده توسط رهگذر شادگان در ساعت

 

 

 

خوزستان چه خبر   ؛  چهارشبنه مورخ 93/12/06 نشست مشورتی شیوخ و سران عشایر شهرستان با حضور مهندس فرج‌اللهی فرماندار و اعضای شورای تامین در سالن اجتماعات فرمانداری تشکیل شد.

 فرماندار شادگان ضمن خیر مقدم به حاضران در این نشست اظهار داشت: عشایر با وجود ارتباطی که با دستگاه‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی دارند، همراه و پشتیبان همیشگی ولایت فقیه و مقام معظم رهبری در تمام دوران انقلاب اسلامی بوده و هستند و در همه صحنه‌ها شناسنامه‌ای که گواه بر نهایت تعامل و همکاری و هم افزایی بوده، را دارند.

 فرج‌اللهی فرماندار شادگان با تاکید بر اینکه باید عشایر در امنیت منطقه و شهرستان مشارکت جدی داشته باشند ادامه داد: در راستای تامین امنیت منطقه و شهرستان باید از ظرفیت‌های حداکثری عشایر بیشترین استفاده را در ارتقای سطح امنیت داشته باشیم.

فرماندار شادگان در ادامه با اشاره به اهمیت به حجاب و حجاب برتر عنوان کرد: این شهرستان به‌عنوان یک شهر نمونه در بحث حجاب محسوب می‌شود و در زمینه گذشت و ایثار نیز می‌تواند نمونه باشد.
وی با اشاره به اینکه شهرستان شادگان در خیلی از سنت ها و آداب در بین شهرستانها نمونه است افزود: با ایجاد یک دبیرخانه و برگزاری یک سلسله جلسات و همایش ها در جهت تقویت سنت ها و آداب مثبت از جمله حجاب با چادر بعنوان حجاب برتر و با تبین آثار سوء آداب و سنت هایی که امروز در زندگی شهرنشینی جایگاهی ندارنداز جمله تیراندازی در مراسمات شادی و سوگواری و استقبال از اشخاص بزرگ عشیره و سران طوایف روشنگری شده و زمینه حذف این آداب فراهم گردد.

 

موضوع : شادگان چه خبــــــر ؟
یادواره شهید حاج علی معرفی زاده + عکس
نوشته شده توسط مشاور انجمن (نویسنده1) در ساعت

موضوع : شادگان چه خبــــــر ؟
تصاویر/ آیین بدرقه کاروان راهیان نور دانش آموزان شهرستان شادگان با حضور فرماندار
نوشته شده توسط مشاور انجمن (نویسنده1) در ساعت

موضوع : شادگان چه خبــــــر ؟
جلسه ستاد ساماندهی امورجوانان شهرستان شادگان به ریاست فرماندار برگزارشد.
نوشته شده توسط مشاور انجمن (نویسنده1) در ساعت

 

 

خوزستان چه خبر    ؛   جلسه ستاد ساماندهی امورجوانان شهرستان شادگان به ریاست بهروز فرج اللهی فرماندار و با حضورسایراعضاء محل سالن جلسات فرمانداری برگزارگردید.
بهروز فرج اللهی فرماندارشادگان دراین جلسه با اشاره با لزوم فعال نگه داشتن قشرجوان جامعه و تلاش درسازماندهی این قشر درقالب تشکلهای اجتماعی و مردمی (سمنها) ، عنوان داشت ظرفیت جوانان ، فکر و     ایده های آنان درمدیریت جامعه درعرصه های مختلف عمرانی ، سیاسی ، اجتماعی و ... را با ایجاد تشکلهای مردم نهاد بهتر و مطلوبتر می توان عملیاتی نمود.
فرماندارشادگان دراین جلسه ازمسئولین ادارات مرتبط و عضوستاد خواست نسبت به تشویق جوانان درتأسیس سازمانی جهت پیگیری امورجوانان و نخبگان جوان شهرستان اقدام نمایند.
فرج اللهی با اشاره با محروم بودن شهرستان شادگان معضل اصلی جوانان را بیکاری  بر شمرد و اظهارداشت: مسئولین دستگاههای دولتی باید درخصوص راهنمایی و تشویق مدیران بخش خصوصی جهت توانمندسازی این بخش درشهرستان و کاهش درصد جوانان بیکار با استفاده ازظرفیتهای بخش خصوصی اقدام نمایند.

موضوع : شادگان چه خبــــــر ؟
مطرودی : خسارت 60 درصدي به مزارع کشاورزی شادگان
نوشته شده توسط مشاور انجمن (نویسنده1) در ساعت
 

 

 

خوزستان چه خبر   ؛   مدير اداره جهاد كشاورزي شادگان از خسارت 60 درصدی مزارع اين شهرستان خبر داد و گفت: وقوع خشكسالي، عدم تامين آب مزارع شهرستان توسط سازمان آب و برق خوزستان، كمبود بارندگی و بروز گرد و خاک در سال جاري از دلایل خسارات وارده به مزارع این شهرستان بوده است.

حميد مطرودي اظهاركرد: این ​خسارات به بيش از 6 هزار هكتار از مزارع گندم، جو و كلزای اين شهرستان وارد شده است.

وي افزود: هنوز برآورد ریالی خسارات وارده به مزارع شادگان بررسی و مشخص نشده است که این برآورد تا پایان اسفندماه انجام و اعلام خواهد شد.

مطرودی با اشاره به اینکه عملیات اجرایی پروژه لايروبي نهر خروسي به طول 20 کیلومتر آغاز شده است، خاطرنشان‌کرد: این پروژه با همکاری شهرداری و  اداره جهاد کشاورزی شهرستان اجرا می‌شود.

موضوع : شادگان چه خبــــــر ؟
فرماندار شادگان: هیچ مجوز حفاری از 15 اسفند در شادگان داده نمی‌شود
نوشته شده توسط مشاور انجمن (نویسنده1) در ساعت

 

 

خوزستان چه خبر   ؛ فرماندار شادگان از ندادن مجوز حفاری از 15 اسفندماه امسال تا 15 فروردین‌ماه سال آتی در این شهرستان خبر داد.

29 بهمن 93 جلسه کمیسیون حفاری شهرستان به ریاست فرماندار شهرستان و با حضور اعضای کمیسیون و به‌ منظور بررسی درخواست‌های ادارات خدمات رسان در محل فرمانداری برگزار شد.

فرماندار شادگان در این جلسه با اشاره به فرا رسیدن تعطیلات نوروزی و نیاز آماده سازی شهرستان جهت استقبال از مسافران و میهمانان نوروزی، از عدم دادن هرگونه مجوز حفاری از 15 اسفندماه امسال تا 15 فروردین‌ماه سال آتی خبر داد.

بهروز فرج‌اللهی در ادامه از مدیران ادارات خدمات رسان شهرستان شادگان خواست نسبت به ترمیم حفاری‌های صورت گرفته تا 15 اسفندماه سال جاری اقدام کرده و در خصوص آماده سازی شهرستان به منظور میزبانی میهمانان نوروزی فعال باشند.

وی همچنین بر لزوم هماهنگی‌های دستگاه‌های خدمات رسان به کمیسیون قبل از انجام هرگونه عملیات حفاری در سطح شهر و روستاها و نیز تسریع در ترمیم حفاری‌های صورت گرفته تأکید کرد.
موضوع : شادگان چه خبــــــر ؟
لزوم آماده‌سازی فضاهای شهری و روستایی شادگان برای نوروز
نوشته شده توسط رهگذر شادگان در ساعت

 

 

خوزستان چه خبر  ؛  فرماندار شادگان بر لزوم آماده‌سازی فضاهای شهری و روستایی این شهرستان برای استقبال از نوروز تأکید کرد.

سومین جلسه ستاد هماهنگی خدمات سفر شهرستان شادگان به ریاست بهروز فرج‌اللهی فرماندار و با حضور مسئولان دستگاه‌ها و نهادهای عضو ستاد به‌منظور هماهنگی و اتخاذ تمهیدات لازم جهت استقبال از میهمانان نوروزی در محل فرمانداری برگزار شد.

فرماندار شادگان در این جلسه با اشاره به ظرفیت‌های بالای شهرستان از حوزه گردشگری خواستار فراهم کردن بسترهای لازم جهت انجام سفرهای دریایی در این بندر شد.

فرج‌اللهی همچنین بر لزوم آماده‌سازی فضاهای شهری و روستایی و نیز تدارک برگزاری نمایشگاه‌ها در حیطه آداب و رسوم مردم شهرستان شادگان در این فضاها تأکید کرد.

با توجه به برنامه‌های دولت تدبیر و امید، مبنی بر توسعه جاذبه‌های طبیعی و گردشگری دراستان خوزستان، فاز نخست پروژه سایت گردشگری تالاب بین‌المللی شادگان در حال اجرا بوده و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، پیش از آغاز تعطیلات نوروزی و فرارسیدن سال نو به بهره‌برداری می‌رسد.
موضوع : شادگان چه خبــــــر ؟
استاد دانشگاه شادگان : ریزگردها = سربازان کوچک عزرائيل
نوشته شده توسط رهگذر شادگان در ساعت

 

 

 

 

 

 

 

 

 اختصاصی از خوزستان چه خبر  ؛   درپی حذف اعتبارات اختصاص داده شده به پدیده ی شوم گرد وغبار ازبودجه ی 94 توسط نمابندگان مجلس درکمسیون تلفیق وسپس بارخواست خانم ابتکار نسبت به
عملکردضعیف سازمان محیط زیست جهت حل این معضل ، ورفتن آنها به خانه ی ملت بازدن ماسک، چیزی جز عوام فریبی وبازی های سیاسی نمایندگان براى مردم محروم ومظلوم خوزستان آشکارنمی شود.البته دراین میان پاسخ خانم ابتکار مبنی براینکه "ازمن انتظار دارید دکمه ای رافشار دهم تا گرد وغبار متوقف شود"پاسخی تمسخرآمیز و ابتکاری بوده است.خانم ابتکار انتظار دارد ما 10 سال در گرد وغبار زندگی کنیم. گرد وغباری که یک شهروند تهرانی یک روز هم نمی تواند در آن دوام بیاورد.(البته این حرفها راباید بااجازه ی جناب آقای مصطفی همت زد چون ممکن است باعث رنجش خاطر شریف ایشان شود).خانم ابتکار! تمنا دارم که یک روز ریزگردی باخانواده به خوزستان تشریف بیاورید واز نزدیک ازاین هوا استنشاق کنید تا کمی احساس کنید که ماوبچه های معصوممان چه می کشیم. نمایندگان محترم ،خانم ابتکار ،هیات دولت ،استاندارعزیز، یاهرکس که به نحوی دراین مملکت خود را مسئول مي خواند، الآن موقع بازي"من نبودم دستم بود ،تقصير آستينم بود" نيست. دولتمردان عزیزی که ذره ای ازدرد مردم راحس نمی کنید! به هوش باشید وبگوش.اگرنمی توانید مشکلی راحل کنید بهتر است کار را به کاردان بسپارید وباگفتار وکردار نسنجیده ی خود نمک به زخم مردم نپاشید.آقای استاندار محترم که می گویید مردم ازتعطیلی در روزهای گرد وغبار خوشحال نباشند زیراباعث افت در کار وتحصیل می شود!آیا انسان مرده به کار وتحصبل هم نیازدارد!؟ وزارت بهداشتی که به مردم توصیه می کنید بدون ماسک از خانه خارج نشوید وبرای دفع سموم ناشى از آلودگی هوا شیر بنوشید ومیوه بخورید ! آیا این ملزومات راشما بطور رایگان ویا با تشکیل ستاد بحران باقیمت های مناسب در اختیار مردم قرار داده اید

؟
صحبت از مرگ تدریجی میلیونها شهروند بی گناهی است که دبن خودرا به اسلام وانقلاب ادا کرده اند.آه کارگر روز مزدی که یک هفته یابیشتر براثر گرد وخاک به سرکار نرفته است ونتوانسته برای خانواده اش لقمه نانی تهیه کند ،شما راخواهد گرفت وگریه ی کودکان ما از بیماریهای ناشی از آلودگی آب وهوا، نفرینی به جان شما می اندازد.آیاحداقل حق این مردمی که برگنج روان نشسته اند ،آب وهوایی سالم نیست؟مردم فقط در انتظار اجراى سريع دستورات رهير فرزانه (مدظله العالي )دراين خصوص و پاسخ عملی مسئولين به اين معضل مي باشند.

 


على درفش  -  27 بهمن 93

موضوع : شادگان چه خبــــــر ؟
جلسه ستاد هماهنگی خدمات سفر شهرستان شادگان به ریاست فرماندار برگزارشد
نوشته شده توسط رهگذر شادگان در ساعت

 

 

خوزستان چه خبر   ؛   سومین جلسه ستاد هماهنگی خدمات سفر شهرستان شادگان به ریاست بهروز فرج اللهی فرماندار و با حضورمسئولین دستگاهها و نهادهای عضو ستاد بمنظور هماهنگی و اتخاذ تمهیدات لازم جهت استقبال ازمیهمانان نوروزی درمحل فرمانداری برگزارگردید.
فرج اللهی فرماندارشادگان دراین جلسه با اشاره به پتانسیل های بالای شهرستان ازحوزه گردشگری خواستار فراهم نمودن بسترهای لازم جهت انجام سفرهای دریایی دربندرشادگان شد.
فرماندار و رئیس ستاد خدمات سفر شهرستان شادگان برلزوم آماده سازی فضاهای شهری و روستایی و نیز تدارک برگزاری نمایشگاهها درحیطه آداب و رسوم مردم شهرستان شادگان دراین فضاها تأکید نمود.
گفتنی است باتوجه به برنامه های دولت تدبیر و امید ، مبنی برتوسعه جاذبه های طبیعی و گردشگری دراستان خوزستان ، فازاول پروژه سایت گردشگری تالاب بین المللی  شادگان درحال اجرا بوده و طبق برنامه ریزی های انجام شده قبل ازشروع تعطیلات نوروزی وفرارسیدن سال نو به بهره برداری برسد.

موضوع : شادگان چه خبــــــر ؟
دیدار فرماندار با روحانیت معزز شهرستان شادگان
نوشته شده توسط مشاور انجمن (نویسنده1) در ساعت

 

 

خوزستان چه خبر   ؛    بهروز فرج اللهی فرماندار شادگان به مناسبت  سی و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با روحانیون معزز شهرستان شادگان دیدار کرد.

بهروز فرج اللهی فرماندارشهرستان شادگان: در دیدار با روحانیون ضمن تبریک فرارسیدن سی و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: انقلاب اسلامی ، انقلابی فرهنگی است که در رأس آن مردی بزرگ و ازتبار روحانیون بود که با تدبیر و ابتکار و خلاقیت خاص حضور داشت و اگرانقلاب اسلامی دوام پیدا کرد و پایدار بوده به دلیل قدرت نرم نظام جمهوری اسلامی ایران است که از دین و فرهنگ اسلامی نشأت پیدا می کند.

فرج اللهی با اشاره با اهمیت وجود جامعه روحانیون درنظام اسلامی گفت: سنگربانان اصلی این نظام روحانیون هستند و روحانیون عاملی اصلی هستند که انقلاب اسلامی ما را ازدیگر انقلابهای تاریخ مجزا می سازد ، به همین دلیل حضور روحانیون درکلیه جنبه های نظام بسیارمهم بوده و جامعه ایران اسلامی جایگاه ویژه ای برای روحانیون قائل است.
وی درادامه افزود شهرستان شادگان ، دارای مردمی متدین ، ولایتمدار و متمسک به شریعت مقدس شیعه اثنی عشری است و روحانیون دراین شهرستان جایگاه ویژه ای دارند که باید بمنظور بسط ارزش های انقلاب اسلامی و تبیین عملکرد نظام مقدس جمهوری اسلامی کوشا بوده و به دولتمردان درعرصه های خدمت رسانی و خدمتگزاری کمک برسانند.

موضوع : شادگان چه خبــــــر ؟
نخستین باشگاه ورزشی بانوان با حضور فرماندار شادگان افتتاح شد .
نوشته شده توسط مشاور انجمن (نویسنده1) در ساعت

 

 

خوزستان چه خبر  ؛   نخستین باشگاه ورزشی بانوان شهرستان شادگان با حضور فرماندار و جمعی از مسئولان محلی افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

صبح امروز ۲۶ بهمن ۱۳۹۳  نخستین باشگاه ورزشی بانوان شهرستان با حضور فرماندار، رئیس اداره ورزش و جوانان و جمعی از مسئولان محلی افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

بهروز فرج‌اللهی فرماندار شادگان در این مراسم، افزایش مراکز ورزشی بانوان را از جمله اهداف دولت در راستای بالا بردن ضریب سلامت و خانواده عنوان کرد و اظهار داشت: ترویج ورزش بانوان عاملی مؤثر در جهت حفظ سلامتی و نشاط خانواده است.

عقیل خلیفی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شادگان نیز هدف از افتتاح این باشگاه را ارائه ورزش و سالن و آمادگی جسمانی برای بانوان ذکر کرد که این ورزش‌ها زیرنظر مربیان با تجربه ارائه می‌شوند.

باشگاه ورزشی بانوان هدف، نخستین باشگاه ورزشی خصوصی بانوان در شهرستان شادگان است که در نزدیکی پارک شقایق شهر شادگان افتتاح و به بهره‌برداری رسیده است.

موضوع : شادگان چه خبــــــر ؟
پیام تقدیر و تشکر فرماندار شادگان از حضور گسترده مردم این شهرستان در راهپیمایی یوم الله 22
نوشته شده توسط رهگذر شادگان در ساعت

 

 

خوزستان چه خبر  ؛   فرج اللهی  فرماندار شهرستان شادگان باصدور پیامی از حضور پرشکوه وبابصیرت مردم ولایتمدار وهمیشه در صحنه این شهرستان در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن تقدیر و تشکر نمود.

متن این پیام به شرح زیر است :

" بسم الله الرحمن الرحیم"

درود بی حد و اندازه خداوند به ارواح طیبه  پاك شهیدان  دوران انقلاب اسلامی ایران  و 8 سال دفاع مقدس ،امام امت ،ملت بزرگ ایران اسلامی بویژه شما مردم مؤمن و ولایت‌مدار و همیشه در صحنه  شهرستان شادگان كه بار دیگر همگام و هم‌قدم با ملت بزرگ ایران اسلامی برای تجدید بیعت با آرمان‌های مقدس بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) و در لبیك گویی به فرمان ولی امر مسلمین حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای(مدظله العالی) وپیام رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران حماسه‌ای دیگر آفریدید.
مردم سرافراز، متدین، ولایت مدار و همیشه در صحنه شهرستان شادگان  ؛بار دیگر در  حضور پرشوروافتخار آمیز، با بصیرت  در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن و جشن طلوع آفتاب سی وهفتمین سال انقلاب اسلامی ایران ، برگ زرین دیگری  بر افتخارات بزرگ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران افزودید.
اینجانب از حضورپرشکوه،حماسه سازو دشمن شکن همه برادران و خواهران عزیز شهرستان شادگان در راهپیمایی باشکوه 22بهمن تقدیر و تشکر نموده وحدت و همبستگی و انسجام ملی روز افزون ایران اسلامی را از خداوند سبحان مسألت می نمایم.

 بهروز فرج اللهی – فرماندار شهرستان شادگان

موضوع : شادگان چه خبــــــر ؟
راهپیمایی با شکوه یوم الله 22 بهمن در شهرستان شادگان
نوشته شده توسط رهگذر شادگان در ساعت

 

 

خوزستان چه خبر  ؛   راهپیمایی یوم الله 22 بهمن در شهرستان با حضور بهروز فرج اللهی فرماندار شادگان ، عبدالله تمیمی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ، سید مجید شرفی امام جمعه ، فرماندهان نظامی ونیروی انتظامی ، مسئولین و پرسنل ادرات و دستگاهها ، روحانیون ، شیوخ و سران عشایر ، فرهنگیان ،دانشجویان واساتید دانشگاهها ،دانش آموزان و سایر اقشارمردم ولایتمدار شهرستان شادگان همزمان با سراسر کشور برگزار شد.
بهروز فرج اللهی فرماندار شادگان در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت : مردم سلحشور شهرستان شادگان همچون سالهای گذشته در لبیک گویی به ندای مقام معظم رهبری ، پیام رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران ،تجدید بیعت با آرمانهای کبیر انقلاب اسلامی باردیگر عشق و ارادت خود را به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ،اقتدار ملت ایران ،وحدت  و یکپارچگی خود را به نمایش گذاشتند.

همچنین امروز 22 بهمن باحضورخیل عظیم وگسترده ی فرهنگیان ودانش آموزان مدارس شادگان برگزارشد.دراین راهپیمایی فرهنگیان ودانش آموزان بادستهای گره خورده ومشتهای آهنین خودباردیگربردهان یاوه گویان ومستکبرانی چون آمریکای جنایتکارواسرائیل غاصب زدند.دراین مراسم جامعه ی فرهنگی ودانش آموزی شادگان،ازپیروجوان گرفته تاکوچک وبزرگ،همه وهمه آمده بودندتاباردیگرباآرمانهای انقلاب شکوهمنداسلامی وامام شهیدان(ره)ورهبری عظیم الشأن حضرت آیت ا...امام خامنه ای(مدظله العالی)بیعت ومیثاقی دوباره ببندند.این گزارش می افزاید:حاضران باحمل پلاکاردهاوآدمکهایی برضداستکبارجهانی،خشم وانزجارخودراعلیه طاغوتیان نشان دادند.حاضران باصفوفی بهم پیوسته بافریادهای مرگ برآمریکا،مرگ براسرائیل خشم خودرابه رخ جهانیان نمایان کردند.امروزخیابانهای شادگان مملوازجمعیت بودوهمه آمدندتابه جهانیان ثابت کنندکه این انقلاب پشتوانه ای مردمی داردومردم ولایتمدارشادگانهمچون گذشته تاآخرین قطره ی خون خودگوش به فرمان نائب برحق امام زمان(عج)امام خامنه ای(مدظله العالی)ایستاده اند.مردم شادگان امروزحماسه آفریدند.امروزبراستی مردم لبیک گویان بافریادهای طنین اندازخودحماسه ای وصف ناپذیردرسال اقتصادوفرهنگ باعزم ملی ومدیریت جهادی  دردولت اعتدال  تدبیروامیدخلق کردند.دانش آموزان نیزبااجرای سرود۳۱۳نفری خودشوروحرارتی خاص به این مراسم بخشیدند.روابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش شادگان به نوبه ی خودازتمامی شماشورآفرینان کمال تقدیروسپاسگزاری رامی نماید.

 

 

موضوع : شادگان چه خبــــــر ؟
مراسم جشن شکوفه هادرشادگان
نوشته شده توسط رهگذر شادگان در ساعت

 

 

خوزستان چه خبر  ؛   مراسم جشن شکوفه های دانش آموزان مدارس بنت الهدی صدر(1)،مبارکه واستثنایی بهارانقلاب امروزصبح درسالن شهیدمدرس این مدیریت باحضورمسئولین شهرستان برگزارشد.دانش آموزان دراین جشن باشکوه بااجرای ویژه برنامه شادومتنوع وهمچنین بریدن کیک شکوفه ها،اجرای سرود،نمایش وغیره فضایی شادپدیدارنمودند.گفتنی است این جشن بمناسبت دهه مبارک فجرتوسط این مدارس تدارک دیده شده بود.درپایان به دانش آموزان هدایایی برسم یادبوداهداء گردید.

 

موضوع : شادگان چه خبــــــر ؟
حمر بعنوان رئیس جدید بنیاد شهید و امور ایثارگران شادگان منصوب شد
نوشته شده توسط رهگذر شادگان در ساعت

 

 

خوزستان چه خبر  ؛  طی حکمی از سوی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان، حمر بعنوان رییس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان شادگان معرفی و منصوب شد.

 طی مراسمی که با حضور جمعی مسئولین شهرستانی حمر بعنوان رییس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان شادگان  رسما آغاز بکار کرد.

موضوع : شادگان چه خبــــــر ؟


 
 

قالب وب

هاست لينوكس

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

اورژانس رایانه پشتیبان وب سایتها

طراحي شده توسط کاربر شادگان